Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2010

 ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА”

 2010 ГОДИНА

 

logoФондация за развитие „Читалища” има богат опит за работа с читалищата,  познава възможностите им на традиционни, със значителен потенциал за съвременното развитие местни културни и информационни средища. 

Основните цели на фондацията са: развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество; институционално укрепване на българските читалища  като  центрове на местната общност с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции, подпомагащи поддържането  на традициите и фолклора, при осигуряване на тяхната трансмисия към следващите поколения;  засилване ролята на читалищата при формиране на силно и активно гражданско общество; превръщането им в общодостъпни центрове за съвременно библиотечно и информационно обслужване на населението; активизиране участието им в процеси, подпомагащи местното развитие и изграждането на демократичното местно самоуправление; стимулиране участието на читалищата в представянето и споделянето на общото европейско културно наследство.

Запазването и развитието на основните дейности на Фондацията  беше основната задача през годината. Смени се местоположението на централния офис и от средата на м. септември той е на нов адрес в София – „Солунска” 34. Редовно се поддържаше Порталният сайт на читалищата www.chitalishte.bg, който има особена функция в българското комуникационно пространство. Осигурявайки бърз и лесен достъп до търсената читалищна информация, отворен за съдържание, създавано и от читалищата той  се явява „общо място” за тях. Порталният сайт е предпочитан от много читалища, които желаят да се регистрират и да ползват ресурсите му. На сайта се публикува разнообразна информация  – услуги, предстоящи и осъществени събития, новини, възможности за финансиране, обучение, работа и стаж в ЕС. Има полезни връзки към други сайтове, портал Европа, мрежата Европа Директно, други европейски информационни мрежи; оперативните програми, министерства и др

Порталът www.chitalishte.bg , беше обогатен функционално и тематично, което се отрази и върху ползването и по-добрите му показатели през годината.

В условията на активен диалог в рамките на Обединена Европа,  Фондация за развитие „Читалища” през 2010 година изпълни успешно задачите  от четиригодишния проект,  /2009-2012/, подкрепен от Представителството на Европейската комисия в България, като продължи да усъвършенства дейността на Информационния център ЕВРОПА ДИРЕКТНО „ЧИТАЛИЩА, включен в Европейската мрежа за гражданите EUROPE DIRECT. Чрез него  се разпространява актуална информация и  новини от Европейските институции – Европейска комисия, Европейски парламент, Представителство на ЕК в България .  Услугите освен в офиса,   достигат до  читалищата партньори, а чрез тях и до по-малките читалища информационни посредници в изолираните населени места, които от своя страна  ги предоставят на всички заинтересовани страни – граждани, образователни и културни институции, бизнес, НПО, селскостопански производители и др. Публикуваната   актуална и интересна информация беше достъпна  и за всички читалища от страната чрез 12 електронни бюлетина, съдържащи най-важните събития и актуални европейски теми през годината.  Разработените и отпечатани 4 издания под общо заглавие „Посока Европа” представиха възможностите и практическото участие на читалищата като информационни посредници по отношение представянето на комуникационните приоритети и техните измерения на регионално и местно ниво.

По традиция читалищата партньори на ФРЧ отбелязаха  9 май – Деня на Европа. Празничните чествания бяха подготвени с помощта на Европейския информационен център към фондацията, подсигурени с много нови европейски информационни материали и обогатени от  участието на  многобройните  читалищни състави.

Повече от 40 читалища се включиха като  съорганизатори в съвместно организирани инициативи с представянето на база за публичните събития,  доброволци, а също така и при осигуряване  на широката публика и конкретни целеви групи /деца, ученици, бизнес, местни медии/.

Възможностите и предимствата на нашите партньори. – читалищата с тяхната многофункционална структура, променен облик и  проектен  опит, както и широките им контакти с основните местни  фактори ни стимулираха да развиваме капацитета им и в европейското информационно осигуряване, да работим в партньорство и да изградим една неформална Читалищната мрежа  за европейско информационно осигуряване в Софийска област. Привлякохме нови участници и осъществихме интересни съвместни дейности, насочени към:

  • Подпомагане усилията на читалищата да осъществяват достъпна и актуална информация за Европейския съюз и до гражданите от най-отдалечените и изолирани населени места;
  • Споделяне на опит, добри практики, информация и нови идеи, свързани с преодоляване на информационната, културна и социална изолация на местно ниво, както между тях като партньори на ФРЧ, така и между тях и останалите читалища и други НПО и местни структури;
  • Иницииране, формулиране и съгласуване на местно и регионално ниво, събития в помощ на предоставянето на гражданите, местните власти и медиите от Софийска област актуална за тях информация, свързана с Евросъюза;
  • Подпомагане създаването и поддържането на мръзки с подобни местни общностни центрове от различни краища на Европа.

На 17 юни в Ботевград се проведе Форум „Читалищната мрежа – споделени възможности за участие в европейското информационно осигуряване”, организиран от Фондация за развитие “Читалища” – Информационен център Европа Директно „Читалища” и Читалище „Христо Ботев” – Ботевград. Целта на Форума беше да очертае обща рамка на възможностите и действията на читалищната мрежа от Софийска област като важен ресурс на добър евроинформационен и комуникационен канал, както и да се обсъдят през местните модели и практики възможностите за активизиране  на това участие. Присъстващите показаха, че идеята за непрекъснатото обучение на гражданите от Обединена Европа и достъп до Интернет за всеки чрез създаването на модерни информационни центрове в читалищата,   е позната и по-голямата част от тях я споделят като  се стремят да предоставят редица възможности в това направление, обнадеждени от новите компетентности и технически възможности, които им предоставя програмата „Глобални библиотеки”

12010 – Европейска година на борба срещу бедността и социалната изолация и обявената  кампания за повишаване информираността за бедността и популяризиране на активното приобщаване,  мотивира организирането и участието в  редица информационни дни, проведени в общински центрове на Софийска област. Читалищата, местните власти и всички, които работят в полза на борбата срещу социалната изолация бяха поканени да се запознаят с множество политики и инструменти, разработени от ЕС, в областта на трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности и да  участват в кампанията за преодоляване на състоянието, при което различни групи от населението не могат да участват наравно с останалите в живота на общността. В различни аспекти беше показана и местната традиция и опита на читалищата за социална интеграция, в съгласуване и коопериране на усилията на образователни и здравни, културни и социални институции, както и на граждански формации и сдружения В Сливница, Ихтиман, Златица, Костинброд, Костенец и др. бяха дискутирани  основните умения на гражданите, в усвояването на които трябва да се включат читалищата и обществените  библиотеки. Това са: ИТ умения, чужди езици, технологична култура, предприемчивост и социални умения. Като алтернатива на този обществено-социален проблем се сочи евтиният и безплатен достъп до компютри, информация, Интернет.

. 2010 година беше обявена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие. Читалищата, подпомогнати от ФРЧ, организираха инициативи, свързани с  опазването на биоразнообразието като един от приоритетите по опазване на природата и противодействие на климатичните промени.

234

По този повод беше  обявен и конкурс за ученици ”Билките на моя край” за да се насочи вниманието на учениците от началния и среден курс към природните богатства на родния край. Участниците можеха да представят своята творческа интерпретация по избрана от тях тема в трите раздела:

  • Традицията изисква”, присъствие на билките в местната празнично-обредна система;
  • „Дар от природата”, приложението на билките в народната медицина и местната кулинарна традиция;
  • Богатство, което трябва да съхраним”, произведения, представящи разнообразието на видовете в конкретното населено място.

За отличените имаше поощрителни награди, които бяха връчени на 1 юли от 10 часа в присъствието на участниците, читалища, регионални и местни медии.

Победителите в регионалния конкурс  участваха в национална изложба в София, организирана с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

На 24.06.2010 г. в гр. Костинброд се    проведе Празник на билките, посветен на Международната година на биоразнообразието. Той бе организиран от Фондация за развитие „Читалища”чрез Информационния център ЕВРОПА ДИРЕКТНО „ЧИТАЛИЩА” заедно с Читалище „Иван Вазов” – гр. Костинброд и Българска фондация Биоразнообразие (БФБ). В празненството се включиха главно ученици и представители на обществеността.

По програмата за развитието на селските райони работихме заедно с Фондация „Биоселена”, която е специализирана в разпространяването и лобирането на практики и методи на биологичното земеделие и агроекология.

Подготвените съвместни проектни предложения използват предимствата на професионалния подход и възможностите за разпространение на информация, знания и опит чрез мрежата на читалищата. Надяваме се в скоро време да се намерят източници за тяхното финансиране.

Усилията ще продължат за популяризиране на фондове и програми от Европейския съюз сред местните общности чрез читалищата и за активизиране на посредничеството при намиране на партньори, консултантска и експертна помощ.

Повишаване на  готовноста на читалищата за участие в местното партньорство за развитие чрез разпространение на нови услуги в подкрепа на културната и социална интеграция.Тази насока включи дейности за: популяризиране новите възможности на читалищата като интегрирано място за предлагане на културни, информационни и образователни услуги; споделяне на опит за поощряване на индивидуалното развитие и социалните контакти и конкретен принос за промяна в качеството на живот на локалната общност. Паралелно с  българския опит беше правен преглед на  иновативния подход и практиките на другите европейски страни. В проведените 5 работни срещи с читалища от различни общини,  се дискутираха и  възможностите за изграждане и укрепване на механизми за взаимодействие, както между читалищата, така и между тях и други обекти на публични услуги на национално и локално ниво.

Наблюденията и анализите на Фондацията, върху читалищата и публичните библиотеки /основната част от които читалищни/ показаха, че  все още не е настъпил дългоочаквания процес на цялостно преосмисляне обслужването на гражданите. Въпреки скоростно приетите през 2006 година Закон за обществените библиотеки и Закон за читалищата, тези основни културни и информационни средища  отново се насочват към централизирания подход и свързаното с него ограничаване на тяхното развитие, съобразено с конкретните потребности.на гражданите, които обслужват. Планиращи органи, професионални институции, публичните библиотеки, читалища, музеи, архиви, училището и други културни и образователни институции предстои да работят заедно, и в свободна дискусия и професионален диалог  да очертаят нов етап от обслужването на населението като съществена част от устойчивото развитие. Фондация за развитие „Читалища” ще продължи да наблюдава и при възможност да участва в дискусията, свързана с решаването на тези важни за обществото ни въпроси.