Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2011

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА”

Отчет 2011 


logo
Фондация за развитие “Читалища”/ФРЧ/ е регистрирана като Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през  2004 година. Основните цели на фондацията са: развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество и институционалното укрепване на българските читалища като местни обществени центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.

Координатор е на Читалищната мрежа за развитие и поддържа порталния сайт на читалищата www.chitalishte.bg.

Фондацията е независим ресурсен център за читалищата,  има богат опит, познава възможностите им на традиционни, със значителен потенциал за съвременното развитиe, местни културни и информационни средища.

На база натрупан опит от проект „Читалища” и възможностите за интернет достъп до значителен брой читалища чрез  проект „Глобални библиотеки”,  Фондацията  популяризира новите възможности на читалищата като интегрирано място за предлагане на културни, информационни и образователни услуги; среда за споделяне на опит, поощряване на индивидуалното развитие и социалните контакти както и конкретния им принос за промяна качеството на живот на местната общност.

Специално внимание  беше отделено на връзката на читалищата с културно историческото наследство и неговите образователни, икономически и социални ползи за обществото; на ролята им за запазване на националната  идентичност. Читалището като двигател на съвместни инициативи  за популяризиране на нематериалното културно наследство беше представено чрез изявите и участията на носителите на традиционни знания и умения и  интегрирането им в европейския и световния културен обмен.

ИЗЛОЖБА НА ТВОРБИ НА ПРИЛОЖНОТО ИЗКУСТВО, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ТРАДИЦИЯ

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA23На 6 януари в Информационния център Европа Директно „Читалища” бе представена изложба на творби на приложното изкуство, свързани с българската Коледна и Новогодишна традиция.  Децата от гр. Костенец, Сливница, Ихтиман и Костинброд изпратиха най-хубавите си творби, създадени за участие в конкурса на ФРЧ «С поглед към българската традиция» – суровачки, коледни украшения и картички, както и множество снимки на коледни украшения и суровачки.

Най-добре представилите се участници получиха от ФРЧ и центъра Европа Директно „Читалища” грамоти и пакети с информационни и промоционални материали за ЕС.

Вече трета година Фондация за развитие „Читалища /ФРЧ/ изпълнява проект, съфинансиран от Европейската комисия – Европейски информационен център  ЕВРОПА ДИРЕКТНО ЧИТАЛИЩА, включен в Европейската мрежа за гражданите EUROPE DIRECT. С амбицията и желанието да надграждаме и да използваме възможностите, които дава мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО за развиване капацитета в една нова и необходима за гражданите посока,  изградихме нашия център Европа Директно Читалища.

С дейностите си центърът подобри информираността сред гражданите, институциите и медиите на Софийска област, като  предостави информация за комуникационните приоритети на Комисията и техните конкретни измерения на местно ниво, осигури актуална и достъпна информация, съвет, съдействие и отговори на въпроси, относно законодателството на ЕС, политиките, програмите и възможностите за финансиране.

Ритмичното бяха набавяни книги, документи, справочни материали  на вече обособените и новосъздаващи се европейски информационни сбирки в читалища от Областта.

По време на работните срещи с читалищата партньори,  се представиха резултатите от вече реализираните инициативи през годината, както и ефективността на дейностите по осъществяването им. Комуникацията с читалищата, които нямат достъп до електронните канали се осъществяваше с помощта на читалищата партньори от общинските центрове. Стремежът беше в хода на проектните дейности да бъдат привличани  и нови участници в мрежата, така че Софийска област да бъде обхваната  пряко от центъра или чрез партниращите ни организации и да има  един добре координиран и достъпен до гражданите съвременен канал за европейска информация.

Паралелно с  българския опит беше правен преглед на  иновативния подход и практиките на другите европейски страни в тази област. В традиционните работни срещи с читалища от различни общини, предимно от Софийска област се дискутираха и  възможностите за изграждане и укрепване на механизми за взаимодействие, както между читалищата, така и между тях и други обекти на публични услуги на национално и локално ниво.

През годината бяха осъществени 12 публични събития:

  • Четири информационни дни, през  седмицата на доброволчеството в общински центрове на Софийска област – Ботевград, Сливница, Костинброд и  гр. Костенец;
  • Регионална конференция «Насърчаване на доброволческата дейност чрез читалищата – Сливница;
  • Три информационни срещи «Традиции, обучение, бъдеще” Ихтиман, Подуяне, Златица;
  • Форум „Българските ценности в Европа – възможности за популяризиране на  исторически, културни и природни забележителности на Софийска област чрез читалищната мрежа”;
  • Информационна младежка среща «Уча в Европа»;
  • Младежка дискусия в Костенец – «Водата, без която не можем», посветена на борбата с климатичните промени и опазване на околната среда;
  • Тържествено отбелязване на Деня на доброволеца -5 декември;
  •  Регионален конкурс за  детска рисунка на тема „Моето добро дело4 и инициатива «Дар за моето читалище».

 

 

 

 

657

Съвместно с читалищата и общините от няколко общински центъра на Софийска област бяха организирани празнично – информационни събития, посветени на 9 май – Ден на  Европа. 

В навечерието на Първи ноември – Ден на народните будители – под патронажа на г-н Красимир Живков, Областен управител на Софийска област, беше осъществена инициативата „Европейска информация за всеки”,  като за всяка от общините на Софийска област бяха предоставени пакети с актуални информационни материали, засягащи различни аспекти на европейското ни членство, с акцент върху  практическите ползи за страната, региона и гражданите.

Като продължение на доброто партньорство със Софийска област, беше осъществена и

8Празничната среща по случай Деня на доброволеца – 5 декември.  Ръководството на Областта се срещна с децата, отличени в конкурса за детска рисунка „Моето добро дело” и инициативата „Дар за моето читалище”, като  преди това всички участници в събитието имаха възможност да разгледат изложбата с творбите на децата, подредена на входа на Областната администрация. Г-н Живков връчи грамоти на най-добрите и евроинформационни материали.

В ежемесечно издавания електронен бюлетин  и печатното издание Брошура „Посока Европа” се поддържаха рубрики, с акцент върху всеки един от комуникационните приоритети за 2011 година.

Електронният портал www.chitalishte.bg, като общото място за читалищата, беше   активен и много посещаван сайт. Чрез поддръжката и ежедневното му обновяване се поддържа пространство за комуникация, обмен на идеи и ресурси между всички български читалища. Осигурявайки бърз и лесен достъп, отворен за информация, постъпваща от цялата страна, давайки възможност за комуникация и изграждане на връзки между потребителите, той стимулира диалога, създаването на нови партньорства и разширява  информираността за българските читалища. След направените промени в структурата на сайта, през 2011  се увеличи ефективността от разпространяване на предоставената информация и се обогати съдържанието на отделните рубрики. На него се публикува разнообразна информация – услуги, предстоящи и осъществени събития, новини, възможности за финансиране, обучение, работа и стаж в ЕС. Има полезни връзки към други сайтове, портал Европа, мрежата Европа Директно, други европейски информационни мрежи; оперативните програми, министерства и др.

Преодоляването на информационното неравенство в малките населени места чрез нови и достъпни услуги, остава приоритет в работата на фондацията.

През годината се направи преглед на състоянието на част от читалищата партньори  като основни местни културни и  информационни центрове в малките населени места. Потвърди се наблюдаваната от години тенденция за пренебрегване на  интегрирания подход при решаване проблемите на читалищата като многофункционални местни центрове и  недобрата координация  и контрол за най-ефективното  изразходване на средствата, осигурени по донорски проекти и от  държавата. Това води до намаляване ефективността от политиката за осъвременяване на читалищната дейност и очакванията на гражданите в малките населени места за  институционална готовност и по-активно участие на читалищата в процеса на подобряване качеството на живот на местната общност.

Без да омаловажаваме   програмата «Глобални библиотеки», бихме пожелали по-добро партньорство и отзивчивост към изявеното желание от страна на ФРЧ за обсъждане и конкретни предложения по проблемите на малките читалищни библиотеки, включени в проекта.

9ФРЧ оценявя потенциалът на читалищата  да играят ролята на центрове, подпомагащи продължаващото образование и социалната интеграция. Възможностите за развитие на знанията и уменията чрез съвместни проекти с редица заинтересовани организации и институции извън границите на държавата, изграждане на формални и неформални мрежи в рамките на ЕС, за намиране на общи решения по сходни проблеми, ангажираха не малка част от усилията ни през годината. Надяваме се да бъдем по-успешни  в усилията си да подкрепим капацитета  на читалищата в решаване на местните проблеми, свързани с интеграцията на хора, попаднали в социална изолация.

Фондацията разгледа мисията, целите и задачите, които си поставя и постигнатите резултати, като анализира досегашния проектен опит, осъществените и нефинансираните проекти, съществуващите нови проектни идеи,  доклади, отчети, стратегии. Очертаха се ясно съществуващи проблеми с финансирането и и възможностите за подпомагане развитието на определени държавни политики, модели и практики.

Председател на Настоятелството:

Антоанета Гинина