Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2013

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА”

Отчет 2013

logoФондация за развитие “Читалища”/ФРЧ/ е регистрирана като Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през  2004 година. Основните цели на фондацията са: развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество и институционалното укрепване на българските читалища като местни обществени центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.

Фондацията  популяризира новите възможности на читалищата като интегрирано място за предлагане на културни, информационни и образователни услуги; среда за споделяне на опит, поощряване на индивидуалното развитие и социалните контакти, както и конкретния им принос за промяна качеството на живот на местната общност, особено в малките населени места.

12

Приключи 4-годишният /2008-2012/ проект на ФРЧ Европейски информационен център „Европа Директно – Читалища”, съфинансиран от Европейската комисия. Неговото успешно изпълнение беше отчетено в началото на годината с благодарност за участието и пожелание за нови успешни партньорства. В условията на активен диалог в рамките на Обединена Европа,  Информационния център ЕВРОПА ДИРЕКТНО „ЧИТАЛИЩА, включен в Европейската мрежа за гражданите, разпространяваше актуална информация и  новини от Европейските институции – Европейска комисия, Европейски парламент, Представителство на ЕК в България. Услугите, освен в офиса,   достигаха до  читалищата партньори, а чрез тях и до по-малките читалища в изолираните населени места, които от своя страна  ги предоставяха на всички заинтересовани страни – граждани, образователни и културни институции, бизнес, НПО, селскостопански производители и др. Публикуваната   актуална и интересна информация беше достъпна чрез ежегодно излизащите по 12 електронни бюлетина, съдържащи най-важните събития и актуални европейски теми през годината.  Разработените и отпечатани 16 издания под общо заглавие „Посока Европа” представиха възможностите и практическото участие на читалищата като информационни посредници по отношение  комуникационните приоритети и техните измерения на регионално и местно ниво.

34След  отчитането на проекта, на читалищата партньори бяха раздадени евроинформационни материали, а три читалища получиха малки дарения, свързани с подобряване на работата с гражданите.

Европейска година на гражданите – 2013 и Месец на Европа в Софийска област, април – май  2013

 Поредица от културни и информационни събития  бяха реализирани на територията на Софийска област,  във връзка с отбелязване на Годината на гражданите 2013г, съвместно с Фондация за развитие „Читалища”.  Празничните чествания бяха подсигурени с нови европейски информационни материали и обогатени от  участието на  многобройни  читалищни състави

В периода м. април- май, читалищата в общо осем общини – четири големи и  четири от по-малките градове, бяха организатори на: големи регионални мероприятия в Костинброд – НЧ ”Иван Вазов-1947, Етрополе – НЧ ”Тодор Пеев-1871”, Ихтиман – НЧ „Слънце-1879”, Елин Пелин – НЧ ”Елин Пелин-1896” и на общински мероприятия в Драгоман, Своге,Сливница и Копривщица.

На 3 дискусионни срещи през годината- в навечерието на 24 май, преди Деня на народните будители и на 5 декември в офиса на фондацията, представители на читалища партньори от Софийска област представиха опита и вижданията си за по-ефективно участие в преодоляване на социалната и културна изолация, съпътстваща по-ниското качество на живот в малките и изолирани населени места. Те изтъкнаха предимството си, предоставяйки  своята база и ресурси за хора от всички възрасти, да  допълват образователната система и да могат активно да участват в образованието и самообразованието през целия живот. Чувствителното изоставане от съвременните стандарти за този тип услуги според тях се отразява върху обществената оценка за дейността им. Потвърди се наблюдаваната от години тенденция за пренебрегване на  интегрирания подход при решаване проблемите на читалищата като многофункционални местни центрове и  недобрата координация  и контрол за най-ефективното  изразходване на средствата, осигурени по донорски проекти и от  държавата. Това води до намаляване ефективността от политиката за осъвременяване на читалищната дейност и очакванията на гражданите в малките населени места за  институционална готовност и по-активно участие на читалищата в процеса на подобряване качеството на живот на местната общност. Участниците конкретизираха основните направления, насочени към:

  • Преосмисляне и осъвременяване  дейностите на читалищата като приоритетни направления  за социалното приобщаване на населението чрез култура, информация и продължаващо образование;
  • Повишаване компетентността на читалището във връзка с неоползотворен ресурс за привличане интереса на деца и възрастни;
  • Осъвременяване дейността на читалището като разпознаваем, утвърден като място и историческа устойчивост общностен център – точното място за организиране на събития с образователен, информационен, културен и по-масов и забавен характер.

 

Личностното интегрирано образование и читалищата.

Първа съвместна информационна  среща на Гражданско сдружение „Постоянно образование” и Фондация за развитие „Читалища”

На 19  юни в Зала „Мати”- НДК, се състоя среща с читалища на тема „Личностното интегрирано образование, модел Изток- Запад”.

Поканените за участие читалища бяха запознати с нов граждански образователен модел, свързан с усвояване и прилагане на образователните принципи „Номура”, развити от японския център за интегрирано образование през целия живот /ИОЦЖ/ „Номура” в Токио.

Големият интерес към този модел се дължи на изключително актуалното звучене на посланията които изпраща – ясни, прости и логични, важни и достъпни за всеки човек, без значение от коя част на света е  и какво е социалното му положение. Основната цел към която се стреми е, чрез образование хората да стават по-отговорни за делата си както  в собствения си живот, така и в обществения, като интегрираното образование се свързва с няколко основни компонента:

  • Домашно възпитание,
  • Училищно или университетско образование,
  • Социално чувство и възпитание,
  • Отношение към природата.

Г-жа Мария Цонкова-председател на Гражданско сдружение „Постоянно образование” представи основните характеристики и начина на прилагането  на Интегрирано образование през целия живот /ИОЦЖ/. Тя сподели и целите на ГС „Постоянно образование.

А. Гинина обяви организирането на Регионален конкурс за читалища с добри практики и иновативни предложения за  личностното интегрирано образование на тема: „Читалището като  стимулираща среда за интегрирано образование през целия живот, модел Изток – Запад

 Националният конкурс е посветен на 1-ви ноември – Деня на народните будители. 

 На 1 декември, в зала „Десислава” на хотел „България” в София,  се състоя втората  среща с  Гражданско сдружение „Постоянно образование” на тема „ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”,с участието  на  30 представители на читалища от София и Софийска област. На срещата беше прожектиран документалния филм за ИОЦЖ „Номура”- „Мъдростта на природатаи бяха връчени наградите на  Конкурса за защитена през 2013 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование. 

За участие в обявения Регионалния конкурс,  на тема: „Читалището като стимулираща среда за ИОЦЖ, модел Изток – Запад”, бяха отличени с:

Първа награда

ДЕНС ФОРМАЦИЯ „ВАЙЯЛЕТ” ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС 1907”- ГР. КОСТЕНЕЦ, С РЪКОВОДИТЕЛИ ВАЛЕНТИНА БОНЖОЛОВА И ЕМИЛИЯ МИЧЕВА 

Втора награда

ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1881”- С. КОСТЕНЕЦ, С РЪКОВОДИТЕЛ СТЕФКА ИБРИШИМОВА

Наградите връчи Председателя на сдружението, г-жа Мария Цонкова. 

Специално внимание през годината беше отделено на връзката на читалищата с културно историческото наследство и неговите образователни, икономически и социални ползи за обществото; на ролята им за запазване на националната  идентичност. Читалището като двигател на съвместни инициативи  за популяризиране на нематериалното културно наследство беше представено чрез изявите и участията на носителите на традиционни знания и умения и  интегрирането им в европейския и световния културен обмен. Паралелно с  българския опит беше представен и иновативния подход и практиките на другите европейски страни в тази област.

Редовно се поддържаше Порталният сайт на читалищата www.chitalishte.bg.

21По Програма „Учене през целия живот” –  секторна програма „Леонардо да Винчи” – Партньорства, беше  одобрен проект на ФРЧ

„Европейска бижутерия от мъниста – от традиционните костюми до пазара”

 homeФондация за развитие ”Читалища”, заедно  с още 5 партньорски институции от Централна и Източна Европа  – Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния, започна от 01.08.2013 година изпълнение на двегодишен съвместен проект по  Секторна програма „Леонардо да Винчи” – Партньорства. Целта на проекта е да популяризира добрите практики и модели, които могат да заздравят връзката между занаятчийските умения, културното наследство и икономическото развитие, както и да подпомогне създаването на нови интернационални връзки и партньорства на читалищата.  

На  25 септември  в офиса на Фондация за развитие „Читалища” се състоя Първа работна среща. за представяне на проекта и участниците.

Участниците ще усвоят нови професионални умения, ще  придобият компетентности на базата на новите технологии. Ще прилагат нови методи на визуализация и компютърно моделиране, визуализиране и презентиране на дизайнерски проект. Ще се работи в конкретна професионална среда в страни на ЕС. Ще се привикне към работна среда, различна от обичайната, ще се стимулира по-добрата адаптивност към пазара на труда. Участниците ще обогатят познанията си за страната домакин, ще натрупат личен опит.

Без да омаловажаваме   постигнатото, бихме пожелали по-добро партньорство при цялостното преосмисляне обслужването на гражданите. На местно ниво. Читалища, библиотеки, музеи, архиви, училища и други културни и образователни институции предстои да работят заедно, и в свободна дискусия и професионален диалог  да очертаят нов етап от обслужването на населението като съществена част от устойчивото развитие.  Фондация за развитие „Читалища” ще продължи да наблюдава и при възможност да участва в дискусията, свързана с решаването на тези важни за обществото ни въпроси.

Запазването и развитието на основните дейности на Фондацията  беше основната задача през годината. Смени се местоположението на офиса и от средата на м. септември той е на нов адрес в София – Пл. „Славейков”- №11.