Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2015

logoОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА
2015

Фондация за развитие „Читалища” е неправителствена организация, в обществена полза, регистрирана през 2004 година. Работи в подкрепа на българските читалища като обществени центрове с културни, информационни, социални и граждански функции. Стимулира участието на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и успешната личностна реализация.
Опитът от пилотни проекти, партньорства, обучителни курсове и конкурси, участия в европейски проекти, свързани с информираността, гражданското участие и образованието през целия живот, беше допълнен и обогатен с работата на ФРЧ през 2015 година. Усилията ни бяха насочени към стабилизиране дейността на организацията и към изпълнение на договорните задължения.

Участието в международни събития и форуми беше свързано с изпълнението на текущия двегодишен партньорски проект BEADED jEUwelry по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”. Петата международна среща по проекта се състоя в Прагаhodinah_logo и Пелхримов от 9 до 14 март 2015г.
Българската група беше в състав : Милена Колева–Звънчарова, координатор на проекта, Детелина Василева – секретар на читалище „Прогрес” – гр. Костенец, Светла Кангалова – секретар на читалището в с. Горна Василица и Сърджан Кръстевски – дизайнер. В Прага, пред гостите е направена от специалист-етнограф. презентация на традиционни чешки накити. Отделено е време и за туристическа обиколка на стария град.
Регионът на Бохемия, гр. Десна край Яблонец впечатлил участниците със запазените традиции в производство на стъклени мъниста. Посетили са една от фабриките производителки на този вид мъниста, част от голямата компания „Прециоза”. Фабриката е основана през 1914 от немската фамилия Ридъл, на по-късен етап е реновирана.
Г-н Петер Пуш, маркетинг директор на предприятието запознава участниците в проекта с историята, организацията и дейността на компанията. Посещението включва и обиколка на двете основни производствени халета, като в едното все още се използва традиционната технология за производство на стъкло, а в другото от стъклените заготовки се нарязват и обработват т.нар. seed beads (дребни кръгли мъниста), които са запазена марка на Чешката република.
Освен стъклени мъниста тук се произвежда и така нареченото технологично стъкло за различна употреба (в автомобилостроенето, химическата индустрия и др.) Фабриката няма свои магазини по света, но продава на едро (над 30 кг от вид) на дистрибутори от 65 страни.
Музеят на стъклото и бижутерията в Яблонец, който е впечатлил участниците с богатата си експозиция е показал и друга страна от своята работа – проучване на историята на семействата, заети с производството на стъкло в региона.
В Пелхримов работната програма е осъществена на територията на чешкия партньор по проекта, организацията-домакин „Hodina Ha“. Включена е презентация на Чешката национална квалификационна рамка и на софтуерната програма “Инскейп”, с помощта на която биха могли да се правят схеми за мънистени накити.
Между участниците и ученици от местното професионално училище по текстил, мода и занаяти се е осъществил интересен обмен на идеи и знания , както и съвместни практически обучения.

5Шестата – заключителна партньорска среща по проект „jEUwelry” се състоя от 12-16 юни, в Културен център Дубрава – Загреб . Българските участници – Милена Колева-Звънчарова, Стефка Ибришимова и Срджан Кръстевски взеха активно участие в програмата.
Международният координатор на проекта Дуня Вуковац, е представила изпълнението на проекта по време, дейности, резултати и участници. Финалната оценка на резултатите е получена от писмени отговори, интервюта, наблюдения и бележки на участниците и е съобщена на заключителната среща в Загреб.
В рамките на финалната среща е включено и планираното модно шоу „Традицията среща модерното в мънистените накити”, с повече от 50 образци- традиционни и редизайн на традиционни мънистени накити, от Хърватска, Унгария, България, Румъния и Чехия, направени от участници в проекта. Част от изложените материали са представени и пуснати за продажба на провеждащия се в същото време етно-еко панаир
Като продукт на проекта беше подготвено и издадено Ръководство – Наръчник „Традиционни европейски мънистени накити – от фолклорния костюм до пазара”, което е резултат от екипната работа на многонационална група от етнолози, майстори на мънистени накити, модни дизайнери, ръководители на проекти и участници в обучителните курсове. Това ръководство беше преведено и отпечатано на английски и на езика на всяка от страните партньори, вкл. на български език в печатна форма и на диск.
По време на поредицата от 5 пилотни курса, проведени през 2014 и 2015 година в Народния университет „Дубрава”(Хърватия), Културен център „ТЕМИ”(Унгария), Фондация „Артера” (Румъния), Фондация за развитие „Читалища”(България) и организацията „Ходина Ха” (Чехия), обучителите и обучаемите изпробваха и подобриха отделните модули, които са съставна част от методологията за предложената в рамките на проекта обучителна програма по традиционни мънистени накити.
Читалище „Прогрес” в гр. Костенец и читалище „Съзнание” в гр. Сливница организираха курсове за усвояване на тези умения с общо 40 участника.

Паралелно с развитието на обучението, проектът се фокусира и върху националната квалификационна система на всяка от страните участнички, в областта на традиционните умения и занаяти и стартира предложение за включване на нова професия в националната квалификационна рамка.
С помощта на съвременен дизайн се постигна проектното желание да се преоткрие традиционната мънистена традиция, да намери тя място в пазара на накити и да стане видима и по-широко представена в галерии, магазини и онлайн пазари.
По време на пътуващите изложби във всяка от страните и проведеното Финално модно шоу в Загреб „Традицията среща модерното”, беше демонстрирано богатото наследство от мънистени накити и производство на мъниста от стъкло, а така също и успешни практики в предлагането на съвременни варианти на традиционните мънистени накити на пазара.
През двегодишния ход на проектните дейности, ние осъществихме връзка и получихме необходимата експертна и консултантска помощ от Регионалния исторически музей „Стою Шишков” в Смолян, от етнографи на Националния исторически музей, за което им изразяваме нашата благодарност.
Успяхме всички заедно да заинтригуваме и да засилим интереса на всички участници в проекта към българското културно наследство, българския опит и традиция в усвояването на умения за изработване на накити.
Проектът като цяло оправда очакванията ни като даде възможност за взаимно изучаване на европейски традиции и практики, тяхното представяне и популяризиране, при коопериране на усилията на партньорите. Показа нов тип възможности на продължаващото образование в полза на социалната и личностна реализация, особено на младите хора.
Обменът на опит стимулира ФРЧ и читалищата-партньори, за по-ефективна организация и използване на съществуващия образователен ресурс на местно и регионално ниво и прилагането на информационните технологии в образователните им дейности
Всички фази на проекта, партньорите, дейностите /практическите обучения, учебните посещения, конференциите, пътуващата изложба, оценката/ и резултатите/ помагало, методология, учебни резултати и система за оценяване/, бяха представени на сайта на проекта www.beaded-jewelry.eu. и на сайта на ФРЧ www.chitalishte.bg
Чрез партньорството и възможностите за взаимно опознаване на културите и традициите си, успяхме да доближим част от това наследство до широк кръг потребители и според възможностите си да го популяризираме му като част от общото европейско нематериално културно наследство.
Проектът приключи успешно в определения срок.21logo4

 

 

 

Фондация за развитие „Читалища” продължи да осъществява безплатна експертно-консултантска помощ на читалища, местни власти, други НПО. През годината беше изцяло обновен сайта на фондацията www.chitalishte.bg .
Създадохме и помощен консултативен орган – Експертен съвет, с участието на организации и експерти, с които работим. Специално място беше отделено на партньорството ни с Гражданско сдружение „Постоянно образование”. В края на годината обсъдихме насоките на съвместната ни работа за 2016 година.
Продължи разработването и обсъждането на експертно ниво на актуални проблеми, свързани с „Образование през целия живот”, с предпочитани теми зя международни сътрудничества със сродни организации от други европейски страни, както осъществяване на съвместни инициативи и участия с български НПО.

No Comments Yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *