Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2016

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА”

Фондация за развитие “Читалища”/ФРЧ/ e регистрирана като неправителствена организация в обществена полза през  2004 година. Работи в подкрепа на българските читалища  като   центрове с културни, информационни, социални и граждански функции. Стимулира участието на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и изграждането на демократичното местно самоуправление.

Приоритетно направления в работата на  фондацията  през 2016 година беше участието в преодоляване на социалната изолация в малките населени места, с помощта на читалищата.

Споделяйки европейската тенденция за доближаване на услугите до гражданите, ФРЧ обобщава  опита и насоките на работа, които прилагат сродни културни и образователни центрове. С читалища  партньори се обсъди инициативата да се търсят и прилагат нови практики за социалното сближаване на местната общност като се преосмисли и концепцията за  приспособяване и степенуване  значимостта на предоставяните услуги.  Да се създават  нови  връзки и партньорства на местно и регионално ниво. Да се актуализират някои техни по-традиционни ценности и практики за да отговорят на съвременните потребности.

Читалищата могат да подобрят ефективността от работата си като предприемат конкретни действия, които включват:

  • акцент върху социалното приобщаване като приоритет на политиката за всички услуги;
  • консултиране и оказване въздействие на социално изолираните групи чрез позитивни целенасочени действия;
  • създаване на услуги навсякъде, където има заявени потребности, като се имат предвид възможностите за съвместно позициониране заедно с други местни услуги;
  • предоставяне на подвижни услуги, които да достигат до хората във всички отдалечени райони;
  • предоставяне на услуги за хората в институции;
  • специфични услуги, които да посрещнат нуждите на определени групи;
  • възприемане на по-гъвкаво работно време;
  • формиране на партньорства, които да развиват и доставят услуги;
  • нова дефиниция на ролята на персонала в посока включване на повече социални отговорности и подчертана образователна роля;
  • пълноценно използване ресурсите на ТИО (Технологиите на информационното общество) в битката със социалната изолация.

 

ФРЧ организира тематична среща ” Подкрепа за възрастните хора, чрез продължаващо  образование, съобразено с техните възможности и потребности и осъществено с  помощта на  местните читалища

Участниците–партньори от Софийска  област представиха  някои от проблемите на възрастните хора и възможностите на читалищата да ги  насърчат да споделят своя опит, да продължат да участват в живота на обществото и да се интегрират възможно най-пълноценно. Те споделиха опит и нови идеи как възрастните хора, живеещи в малките,  изолирани населени места в България, могат да придобият нови знания и умения, свързани с по-доброто им качество на живот. Беше подчертана и необходимостта от съвместна работа с фондацията за подобряване знанията, уменията и компетенциите на читалищата за прилагане на нови модели и европейски практики, свързани с активния  живот и социалната интеграция на възрастните хора. По предложение на участниците, беше разработено общо проектно предложение, одобрено и съгласувано на местно ниво.

 

  „Нова среда за обмен и взаимодействие” беше темата на съвместната среща с читалище  „Съзнание”  в  Сливница, с партньори от Културния дом в Димитровград. Бяха представени   възможностите, които разкрива трансграничното сътрудничество за младите хора в пограничните райони, да участват в преосмисляне на досегашната практика  и да се включат в определяне приоритетите на ресурсите. В дискусията бяха застъпени въпроси, свързани с доброволчество, младежко лидерство и гражданско участие, интеграция на изключени групи и на групи в риск, информация и посредничество, партньорство за местно развитие, в т.ч културен обмен, фолклор, фестивали.

 

Работна среща с  „Школа за мислене“ – член на Европейският съюз на мениджърите,  стимулира търсенето на обединени усилия на  училищата, местните власти и НПО  за  подпомагане възпитанието на деца и родители и поведението в публичното пространство. Подчертана беше необходимостта от  привличането  и  участието на българското читалище-исторически защитило ролята си на фактор за просвещението на българската нация и трудолюбие. Беше споделен опит, натрупан  от  школата в продължение на 15 години от обучение с деца, родители и учители, местни власти.

 

Експерти и консултанти на ФРЧ взеха участие в Информационна среща „Интернет-игрите като средство за образование и преодоляване на проблеми в социалната интеграция на децата”. Бяха споделени различни мнения и позиции по отношение създаването на условия за   организация на онлайн и други гейминг събития, съвременните GPS интернет игри в реално време , популяризирането на гейминг сайтовете и международни гейминг организации.

Фондация за развитие „Читалища” продължи да осъществява безплатна експертно-консултантска помощ на читалища, местни власти, други НПО.

Поддържа сайта www.chitalishte.bg .