Подпомага читалищата в България

Начало

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА

logoФондация за развитие “Читалища” /ФРЧ/ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през лятото на 2004 година и е насочена към българските читалища  като   местни  центрове с културни, информационни, социални и граждански функции.

В началото на съществуването си Фондацията се свързва с опита и подкрепата на проект “Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата”, популярен като проект “Читалища”. Проектът се изпълнява в няколко фази през периода 1997 -2004г. като съвместна инициатива на Министерството на културата на Р България и Програмата на ООН за развитие и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие /ААМР/ и програмата МАТРА на Холандското правителство.

Основните цели на Фондация за развитие “Читалища” са:

  1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество;
  2. Институционално укрепване на читалищата като местни обществени центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции;
  3. Подпомагане поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;
  4. Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и изграждане на демократичното местно самоуправление;
  5. Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и др.;
  6. Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;
  7. Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани с  образование през целия живот;
  8. Стимулиране участието на читалищата в представянето и споделянето на общото европейско културно наследство;
  9.  Засилване ролята на читалищата при формирането на силно и активно гражданско общество.

ФРЧ се развива като независим експертно-консултантски  център за споделяне на опит, добри практики, информация и нови идеи,  проектно участие , създаване и поддържане на връзки с подобни местни културни и образователни центрове от други европейски страни.

ФРЧ поддържа  сайта www.chitalishte.bg.

No Comments Yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *